Thông báo về việc mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2015