Thông tin sản phẩm

Ngói lợp RF 05

RF 05

310x415mm

Đỏ tươi

Lượn sóng, phẳng bóng

SHD Digital