Thông tin sản phẩm

Gạch ốp LD 48028

LD 48028

400 * 800

Trắng - vân khói

Phẳng - men bóng

Full HD - Nung 2 lần