Thông tin sản phẩm

gạch ốp LD 3719

LD 3719

300x750mm

Trắng - vân đá

Phẳng

SHD Digital