Thông tin sản phẩm

gạch ốp LD 3716

LD 3716

300x750mm

Trắng - vân đá

Phẳng

SHD Digital