Thông tin sản phẩm

gạch ốp DD 3718

DD 3718

300x750mm

Vàng kem - điểm hoa

Phẳng

SHD Digital