Ông Kiều Thế Vinh đăng bán 10.000 CP

Ông Kiều Thế Vinh con của ông Kiều Văn Linh Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 10.000 CP từ ngày 18/2/2014 đến ngày 19/3/2014

Loading...