Ông Kiều Thế Vinh đã bán 8.000 CP

Ông Kiều Thế Vinh con của ông Kiều Văn Linh Chủ tịch HĐQT đã bán 8.000 CP từ ngày 18/2/2014 đến ngày 19/3/2014

Loading...