Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

1. Hội đồng quản trị:

– Ông Nguyễn Quang Huy: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

– Ông Dương Quốc Chính: Phó Chủ tịch HĐQT, P. Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng

– Ông Tạ Quang Vững: Ủy viên HĐQT, P. Tổng Giám đốc, TP. Thị trường

– Ông Nguyễn Thành Chung: Ủy viên HĐQT, Giám đốc nhà máy gạch số 1

– Bà Vũ Thị Loan: Ủy viên HĐQT, Giám đốc nhà máy gạch số 2

– Ông Kiều Thế Vinh: Ủy viên HĐQT

– Ông Khổng Phan Đức: Ủy viên HĐQT

2. Ban kiểm soát:

– Bà Nguyễn Thị Ngân Hà: Trưởng BKS

– Ông Ngô Kim Văn: Thành viên BKS

– Ông Nguyễn Minh Tuấn: Thành viên BKS