Thông tin sản phẩm

ngói lợp RF 04N

RF 01N4

300x400mm

Xám tro

Lượn sóng

SHD Digital