Thông tin sản phẩm

Gạch ốp PT 38010

PT 38010

300 x 600mm

Trắng

Phẳng - Bóng

In KTS Full HD