Thông tin sản phẩm

Gạch ốp PT 38004

PT 38004

300 x 600mm

Vàng nhạt

Phẳng - Bóng

In KTS Full HD