Thông tin sản phẩm

Gạch Ốp LD 36124

LD 36124

300 * 600

Trắng - vàng kem

Phẳng - bóng

Digital Full HD