Thông tin sản phẩm

gạch ốp GX 3610

GX 3610

300x600 mm

Vàng kem - Vân đá

Phẳng

SHD Digital