Thông tin sản phẩm

gạch ốp DD 48014

DD 48014

400x800mm

Vân đá vàng - điểm hoa

Phẳng

SHD Digital