Thông tin sản phẩm

gạch ốp DD 48011

DD 48011

400x800mm

Xanh ngọc - điểm hoa

Phẳng

SHD Digital