Thông tin sản phẩm

gạch ốp DD 48008

DD 48008

400x800mm

Xám xanh - điểm hoa

Phẳng

SHD Digital