Thông tin sản phẩm

gạch ốp DD 3678

DD 3678

300x600mm

Tím nhạt - điểm hoa

Chày định hình

SHD Digital