Thông tin sản phẩm

gạch lát DGS 3036

DGS 3036

300x300mm

Trắng - vàng vân đá

Chày định hình

SHD Digital