Thông tin sản phẩm

gạch lát DGS 3035

DGS 3035

300x300mm

Trắng - vàng - đen

Chày định hình

SHD Digital