Ông Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch HĐT, Tổng Giám đốc đăng ký mua 300.000 CP từ ngày 24/10/2017 đến ngày 29/11/2017

Ông Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch HĐT, Tổng Giám đốc đăng ký mua 300.000 CP từ ngày 24/10/2017 đến ngày 29/11/2017, số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch 1.692.936 CP ( 6%), số lượng CP dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 1.992.936 CP ( 7,06 %) 

Loading...