Ông Dương Quốc Chính P. Chủ tịch HĐQT, P. Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng đã mua 51.000 CP từ ngày 31/10/2017 đến ngày 29/11/2017. Số lượng CP nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 1.051.028 CP ( 3,72 % )

Ông Dương Quốc Chính P. Chủ tịch HĐQT, P. Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng đã mua 51.000 CP từ ngày 31/10/2017 đến ngày 29/11/2017. Số lượng CP nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 1.051.028 CP ( 3,72 % )

Loading...