Ông Phạm Anh Tuấn – Người Công bố thông tin đã bán 2.900 CP

Ông Phạm Anh Tuấn – Người Công bố thông tin đã bán 2.900 CP từ ngày 07/3/2017 đến ngày 05/4/2017. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch 0 CP ( 0 %)

Loading...