Ông Nguyễn Quang Huy Chủ Tịch HĐQT – Tổng Giám đốc đã mua 200.000 CP

Ông Nguyễn Quang Huy Chủ Tịch HĐQT – Tổng Giám đốc đã mua 200.000 CP từ ngày 23/01/2017 đến ngày 21/02/2017. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 1.201.240 CP ( 6,26 %)

Loading...