Ông Kiều Thế Vinh Ủy viên HĐQT đã bán 5.000 CP

Ông Kiều Thế Vinh Ủy viên HĐQT đã bán 5.000 CP từ ngày 06/12/2016 đến ngày 04/01/2017. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 29.180 CP ( 0,15 %)

Loading...