Ông Kiều Văn Linh, NCLQ đến Ông Kiều Thế Vinh Ủy viên HĐQT đăng ký bán 100.000 CP

Ông Kiều Văn Linh, NCLQ đến Ông Kiều Thế Vinh Ủy viên HĐQT đăng ký bán 100.000 CP từ ngày 18/5/2017 đến ngày 16/6/2017. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch 200.000 CP ( 0,99 %)

Loading...