Ông Dương Quốc Chính Phó Chủ Tịch HĐQT – Phó Tổng Giám đốc – Kế toán trưởng đăng ký mua 400.000 CP

Ông Dương Quốc Chính Phó Chủ Tịch HĐQT – Phó Tổng Giám đốc – Kế toán trưởng đăng ký mua 400.000 CP từ ngày 23/01/2017 đến ngày 21/02/2017. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch 883.020 CP ( 4,6 %)

Loading...