Ông Nguyễn Minh Tuấn – TV Ban kiểm soát đã mua được 2.000 CP từ ngày 17/7/2018 đến 15/8/2018. Số lượng CP nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 2.000 CP ( 0,005% )

Loading...