Ông Dương Quốc Chính – Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 800.000 Cổ phiếu. Thời gian thực hiện từ ngày 19/10/2020 đến ngày 17/11/2020. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi bán là 1.366.336 Cổ phiếu (3,72%)

Loading...