Ông Đỗ Tiến Sỹ con Ông Đỗ Phúc Viện – Phó tổng giám đốc đã bán 0 cổ phiếu. Thực hiện từ ngày 04/12/2020 đến ngày 31/12/2020. Số lượng Cổ phiếu nắm giữ sau khi bán là 5.278 Cổ phiếu (0,014%)

Loading...