Ông Đỗ Phúc Viện – Phó tổng giám đốc đăng ký bán 50.000 Cổ phiếu. Thời gian thực hiện từ ngày 12/10/2020 đến ngày 11/11/2020. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi bán là 138.320 Cổ phiếu (0,38%)

Loading...