Ông Nguyễn Thành Chung – Thành viên HĐQT đã bán 80.000 cổ phiếu từ ngày 25/9/2020 đến ngày 30/9/2020. Số lượng Cổ phiếu nắm giữ sau khi bán là 120.000 Cổ phiếu (0,33%)

Loading...