Ông Kiều Văn Linh – Cha ruột của Ông Kiều Thế Vinh Ủy viên HĐQT đăng ký bán 150.000 CP từ ngày 18/5/2018 đến ngày 16/6/2018. Số lượng CP dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 46.000 CP ( 0,16 % )

Ông Kiều Văn Linh – Cha ruột của Ông Kiều Thế Vinh Ủy viên HĐQT đăng ký bán 150.000 CP từ ngày 18/5/2018 đến ngày 16/6/2018. Số lượng CP dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 46.000 CP ( 0,16 % )

Loading...